Κέρδος/Ζημιά:   
Επιτυχίες %:   
#Γραμμές:   
Kelly%:   
Προσ.Κέρδος:   
Στοιχήματα:   
    
Κέρδος/Ζημιά:  Αναλογία μέσου Κέρδος/Ζημιά
Επιτυχίες %:  Ποσοστό επιτυχιών συστήματος
#Γραμμές:  Αριθμός σχεδιαζόμενων γραμμών
Kelly%=  %Επιτ - (1-%Επιτ)/ΚΖ
Προσ.Κέρδος=  %Επιτ*ΚΖ-(1-%Επιτ)
#Στοιχήματα:  Αριθμός στοιχημάτων